Извънредно положение

ЗАКОНЪТ ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ – СРОКОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Считано от 13.03.2020г., с нарочно решение на Народното събрание на Република България, е обявено извънредно положение върху цялата територия на страната.

Съгласно чл. 57 от Конституцията на Република България, при извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на:

-правото на живот,

– невъзможността за подлагане на мъчение, на жестоко, безчовечно или унизително отношение,

– правото, че всеки е невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда

– правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите, на ненамеса в личния и семейния му живот;

– забраната за посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

– правото на свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи.

Същевременно, на 24.03.2020г. в Държавен вестник бе обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Последният имаше за задачата да уреди всички неотложни социално-здравни за държавата и гражданите въпроси в условията на извънредно положение заради пандемията с коронавируса. Извън обхвата на закона останаха въпросите касаещи икономическите мерки. С цел улесняване на гражданите и фирмите сме систематизирали материала по глави.

I. СРОКОВЕ

СРОКОВЕ, КОИТО СПИРАТ ДА ТЕКАТ ОТ 13 МАРТ 2020Г. ДО ОТМЯНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

1.процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда;

NB! Горното означава, че спират да текат всички срокове по всякакви образувани и висящи граждански, търговски, административни или друг вид дела, с изключение на наказателните такива и тези по закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

2.давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

NB! Така например, ако в момента тече давностен срок за събиране на Ваше неплатено задължение (например, сума по неплатена фактура), то този срок до изтичане на извънредното положение се счита за спрял. Продължават да текат сроковете за образуване на наказателно-административни производства, както и за тяхното обжалване. Например, продължават да текат сроковете за съставяне и за обжалване на наказателни постановления и електронни фишове от КАТ.

3.сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

4.сроковете по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, cвъpзaни c пoдaвaнeтo нa дeĸлapaции зa нecъвмecтимocт и зa имyщecтвo и интepecи oт лицaтa, зaeмaщи виcши пyблични длъжнocти, ĸaĸтo и пo oтнoшeниe нa пpoизвoдcтвaтa пo ycтaнoвявaнe нa ĸoнфлиĸт нa интepecи и oтнeмaнe в пoлзa нa дъpжaвaтa нa нeзaĸoннo пpидoбитoтo имyщecтвo, в тoвa чиcлo и нaлaгaнeтo нa oбeзпeчитeлни мepĸи зa oбeзпeчeниe нa бъдeщ иcĸ зa oтнeмaнe нa имyщecтвo.

NB!! – остава задължението за подаване на eжeгoднaтa дeĸлapaция зa имyщecтвo и интepecи, чийтo cpoĸ ocтaвa дo 15 мaй (зa пpeдxoднaтa ĸaлeндapнa гoдинa)

5.cpoĸoвeтe пo Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт, ĸacaeщи пoдaвaнeтo нa paзлични видoвe дeĸлapaции на мaгиcтpaти – cъдии, пpoĸypopи и cлeдoвaтeли.

NB!! – остава задължението за подаване на eжeгoднaтa дeĸлapaция зa имyщecтвo и интepecи, чийтo cpoĸ ocтaвa дo 15 мaй (зa пpeдxoднaтa ĸaлeндapнa гoдинa)

II.СРОКОВЕ, КОИТО СЕ ПРОДЪЛЖАВАТ

2.1.Извън посочените в т. I срокове, всички други срокове, които изтичат през време на действие на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправните субекти, се удължават с 1 месец, считано от датата н прекратяване на извънредното положение. Това удължаване се отнася и за административни актове, които са ограничени със срок и изтичат през време на извънредното положение.

NB!! Горното означава, че ако сте имали срок за предприемане на някакво действие, вменено Ви от административен орган или нормативен акт, и той изтича в периода след 13.03.2020г., то този срок се продължава до 1 месец след прекратяване на извънредното положение.

2.2. Продължават се с 6 месеца действието на личните документи за самоличност и издадените документи за управление на моторно превозно средство, които изтичат в периода от 13.03.2020г.-31.10.2020г.  За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. (тоест, в този срок документите не се прилагат на територии извън страната).

2.3. Продължават се с 2 месеца, считано от датата на прекратяване на извънредното положение, разрешенията   за извършване на дейности от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на извънредното положение.

2.4. Продължават се всички срокове, изтичащи във време на извънредното положение, относно семейни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца – до края на месеца, в който е прекратено извънредното положение.

  • УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

1.До 30.06.2020г. се удължават следните срокове:

-Срокът за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО за 2019 г. и плащане на данъка

– Срокът за подаване на годишните данъчни декларации по ЗДДФЛ за 2019г. само по отношение на Едноличните търговци (ЕТ) и земеделски производители, избрали да се облагат като ЕТ.

NB!! За всички останали самоосигуряващи се лица, които се облагат по реда на ЗДДФЛ следва да спазят установените срокове – 30.04.2020г., а ако желаят да ползват отстъпка от 5% – да извършат деклариране до 30.03.2020г.

Срокът за ползване на отстъпка от 5% при предплащане за цялата година на данъка върху недвижимите имоти и/или данъка върху превозните средства.

Срокът за публикуване на декларация, че предприятието не е извършвало дейност през отчетния период. (чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството).

2.        До 31 май 2020г. се удължава срокът за ползване на отстъпка от 5% при подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ  и довнасяне на дължимия данък – само за ЕТ и земеделски производители.

3. До 30 септември 2020г. се удължава срокът за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади от предприятията, като се допуска годишните финансови отчети да бъдат подписвани с електронен подпис.

4 . По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП, освен в особено важни случаи.  

Във връзка с графика за годишното облагане и деклариране в условията на извънредно положение – виж указания на Националната агенция по приходите – https://nap.bg/news?id=4207

III. ЗАПОРИ, ПУБЛИЧНИ ПРОДАНИ И ВЪВОДИ ВЪВ ВЛАДЕНИE

  1. През време на извънредното положение се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.
  • Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

NB!! Забраната касае само физически лица. Остава възможността за налагане на запори на юридически лица.

  • До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

NB!!! Горното означава, че във времето на извънредното положение банка или кредитираща институция (като най-често срещани хипотези) не може да начислява лихви, неустойки, или да обяви предсрочна изискуемост при забава в плащането и обслужването на кредит, както и да извършва действия по разваляне на договор или изземване на вещи.

            Във връзка с трудовите права на служители и работодатели – виж статията ни на този линкhttps://dzhambazov-law.eu/?p=522

Настоящата статия има спомагателен характер и е създадена с цел да ориентира гражданите и бизнеса във възможностите, които има в ситуацията на извънредно положение. Статията няма претенции за пълнота и изчерпателност и не замества квалифицираната юридическа помощ.

Автор: адв. Симеон Джамбазов, Адвокатска къща „Джамбазов и партньори“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.