Извънредно положение

МОРАТОРИУМ ВЪРХУ КРЕДИТИТЕ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

В края на месец март 2020г. и във връзка с усложнената икономическа обстановка в Европейския съюз поради разпространението на COVID-19 с цел облекчаване на пазарния стрес, Европейският банков орган (ЕБО) издаде насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити (EBA/GL/2020/02). Във връзка с тези насоки, Българската народна банка изиска от всички търговски банки у нас да предложат единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19. Проектът бе предложен от Асоциацията на банките в България и утвърден с нарочно решение от Управителния съвет на Българската народна банка. С този акт се създаде възможност физически и юридически лица да разсрочат или преструктурират задълженията си по банкови кредити в няколко направления, описани по-долу.

Същевременно, на 09 април 2020г. бе обнародвано и изменение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с което се прецизира правната уредба относно възможността за настъпване последиците на забава или предсрочна изискуемост при просрочване на парични задължения по договор за кредит, както и за евентуалното разваляне на тези договори. Последната законова рамка гласи следното: До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.“  Съгласно законодателната рамка, до прекратяване на извънредното положение и в случай на забава или просрочие на текуща вноска по кредит или договор за лизинг, банката или лизингодателят нямат възможност да начисляват лихви за просрочие или неустойки, вкл. нямат възможност да развалят договорите на това основание. След прекратяване на извънредното положение, тази възможност се възобновява и в случай, че забавата е все още налице, то банката ще има възможност да упражни тези свои права

I.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОРАТОРИУМА ЗА КРЕДИТИТЕ?

Мораториумът за кредитите на частни лица представлява допустима от европейското и българското законодателство временна възможност за отсрочване на текущите задължения за лихви и главница по сключен договор за банков кредит/лизинг между физически и юридически лица и съответната финансова институция. Мярката се изразява само и единствено във временно отлагане заплащането на вноските по текущия погасителен план и не касае и обхваща съществени изменения в договора за кредит – като нови лихвени условия, или нова главница.

II.ОТ КОГО ЩЕ СЕ ПРИЛАГА МОРАТОРИУМА?

Съгласно приетите от Асоциацията на банките правила, всяка българска търговска банка, която изрично е изразила съгласие да прилага тези правила, може да прилага мярката. В тази връзка е нужно физическото или юридическото лице да се увери, че банката му е възприела правилата за прилагане на мораториума. Банката, приела да прилага правилата, има задължение да обявяви публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите салони и по друг подходящ начин. Обявлението се счита отправено до всички клиенти, отговарящи на горните изисквания. В обявлението се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който то ще бъде прилагано. Ето защо гражданите е нужно да проверят интернет страниците или банковите салони на обслужващите ги банки, за да се уверят, че те ще прилагат мярката, както и какъв е редът, който те ще спазвати.

III.КОИ СА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ МЯРКАТА?

Правилата за отсрочване и уреждане на задължения се прилагат по отношение на клиенти (физически и юридически лица) на търговските банки у нас, които отговарят кумулативно на следните условия:

  1. Кредитополучатели (клиенти на банките), с изключение на кредитни институции, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици.
  2. Към 01.03.2020 г. задълженията на клиентите по са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.
  3. Клиентите изразяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от кредитора.

Само при кумулативното наличие на трите предпоставки, клиентът може да се възползва от възможностите, които мярката допуска.

IV.ЗА КОИ КРЕДИТИ И ТЕХНИ КОМПОНЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА МЯРКАТА?

Според приетите правила, отсрочват се задължения и кредити за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020 г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата. Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главница.

Важно е да се отбележи, че непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако изрично е предвидено друго в приложимия механизъм..

Искането за отсрочване може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.

За да се приложи мораториумът, клиентът трябва да заяви изрично искане пред обслужващата го банка. Срокът за това е 22.06.2020г., а кредиторът се произнася в срок до 30.06.2020г. Банката ще извърши проверка за наличие на изнесените по-горе предпоставки, като се очаква да изискват допълнителна документация с цел доказване на наличието им.

Датата, на която е направено искането на клиента да ползва отсрочване, не променя общия времеви обхват на отсрочването

Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г.

  • КОНКРЕТНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОТСРОЧВАНЕ

 Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца

Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца

Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти

Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок се прилагат уговорките по първоначалния договор. За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

Избор на механизъм  

Изборът на кой да е описаните по-горе механизми за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните. Инциативата за това трябва да дойде от кредитополучател-длъжник, който е нужно да заяви нарочно искане в срок до 22.06.2020г. пред обслужващата го банка.

Редът, предвиден в предходните точки, се прилага съответно и по отношение на финансови институции – дъщерни дружества на банка.

Приетите правила изрично допускат, че извън описания по-горе ред, кредиторите могат да договарят с клиентите си индивидуални схеми на отсрочване, различни от изброените по-горе, както и други облекчения.

Нашият съвет към гражданите и бизнеса е да направят задълбочено проучване на всички възможности за преструктуриране на кредитните им задължения преди да пристъпят към подписване на споразумение за разсрочване, включително да извършат нужните им изчисления и консултации с професионалисти в сферата. Призоваваме и за повече бдителност относно договорните клаузи в споразуменията, които им се предлагат.

Настоящата статия има спомагателен характер и е създадена с цел да ориентира бизнеса и гражданите във възможностите, които имат в ситуацията на извънредно положение. Статията няма претенции за пълнота и изчерпателност и не замества квалифицираната юридическа помощ.

Автор: адв. Симеон Джамбазов, Адвокатска къща „Джамбазов и партньори“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.