Търговско право

  • Учредяване, закриване и ликвидация на търговско дружество, ЕТ, фондации и неправителствени организации
  • Прехвърляне на дружествени дялове
  • Сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски дружества
  • Съдействие и представителство при търговска несъстоятелност