Oбезщетение в размер на 2 милиона и 300 хиляди лева по иск на АД “Джамбазов и партньори”

Posted on

Със свое решение Окръжният съд в гр. Смолян потвърди по-рано постановено решение на Районен съд Златоград, с което по искова молба на адвокатско дружество “Джамбазов и партньори” се присъжда обезщетение в общ размер на 2 милиона и 300 хиляди лева в полза на клиент на кантората, претърпял тежка трудова злополука в минно предприятие на територията […]

МОРАТОРИУМ ВЪРХУ КРЕДИТИТЕ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Posted on

В края на месец март 2020г. и във връзка с усложнената икономическа обстановка в Европейския съюз поради разпространението на COVID-19 с цел облекчаване на пазарния стрес, Европейският банков орган (ЕБО) издаде насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити (EBA/GL/2020/02). Във връзка с тези насоки, Българската народна банка изиска от всички търговски банки […]

ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Posted on

На 9 април 2020г. бе публикуван извънреден брой на Държавен вестник, в който бяха обнародвани последните изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Представяме Ви най-съществената част от тях. I.На първо време, бяха прецизирани разпоредбите, касаещи спирането и прекъсването на процесуалните срокове. С новата разпоредба се установява, че до отмяната […]

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ КАТО „ФОРС-МАЖОР“ В ДОГОВОРИТЕ. КАКВО СЕ СЛУЧВА С ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ?

Posted on

Във връзка с обявеното извънредно положение, властите издадоха множество актове с цел въвеждане на ограничения и справяне с пандемията (COVID-19). Поредицата от въведени ограничителни мерки доведе до блокиране на редица сектори в гражданския и търговския оборот. Ограничителните мерки са безспорно обстоятелство, което възпрепятства изпълнението на договорните задължения на страните в тези сектори. За редица работодатели […]

ЗАКОНЪТ ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ – СРОКОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Posted on

Считано от 13.03.2020г., с нарочно решение на Народното събрание на Република България, е обявено извънредно положение върху цялата територия на страната. Съгласно чл. 57 от Конституцията на Република България, при извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на: -правото на живот, – невъзможността за подлагане […]

РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Posted on

На 30.03.2020г. Министерският съвет на Република България прие свое Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.  Предстои обнародване на Постановлението в Държавен вестник, като е предвидено то да породи […]

Адвокат Симеон Джамбазов бе зачислен като редовен докторант по Право на ЕС в СУ “Св. Климент Охридски”

Posted on

През декември 2019г. управляващият партньор в кантората адвокат Симеон Джамбазов бе зачислен като редовен докторант по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Правото на Европейския съюз представлява наднационален правопорядък, който се прилага на територията на страната в условията на примат спрямо националното българско право. То предоставя множество механизми […]