ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Posted on

На 9 април 2020г. бе публикуван извънреден брой на Държавен вестник, в който бяха обнародвани последните изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Представяме Ви най-съществената част от тях.

I.На първо време, бяха прецизирани разпоредбите, касаещи спирането и прекъсването на процесуалните срокове.

С новата разпоредба се установява, че до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства.

Същевременно, с изменението на закона, бе обнародвано и изрично приложение с кръг от дела, по които сроковете не спират да текат през време на извънредното положение, а именно:

I. Наказателни съдебни производства

1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и по чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс;

2. Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс;

3. Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс;

4. Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс;

5. Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс;

6. Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс;

7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс;

8. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс;

9. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс;

10. Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс;

11. Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето;

12. Делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания за задържане или предаване на лица;

13. Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

14. Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

15. Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс;

16. Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс;

17. Делата по чл. 355 от Наказателния кодекс;

18. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс;

19. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс;

20. Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение;

21. Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс.

II. Граждански и търговски съдебни производства

1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

4. Обезпечителните производства;

5. Делата за обезпечаване на доказателства;

6. Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс;

7. Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.

III. Административни съдебни производства

1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс;

2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

3. Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

4. Обезпечителните производства;

5. Делата за обезпечаване на доказателства;

6. Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

7. Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс;

8. Делата по Закона за обществените поръчки;

9. Делата по Закона за концесиите;

10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

11. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост;

12. Делата по Изборния кодекс;

13. Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;

14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;

15. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;

16. Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

       Законодателят въведе и изрична разпоредба, според която сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в старата редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на новия закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“.

 Уточнено бе, че извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила закона запазват силата си.

Прецизирана бе и нормата относно спирането на давностните срокове, като бяха обхванати и хипотезите на придобивната давност. Сега нормата има следното съдържание:

„През време на извънредното положение не текат „давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти“

Друго важно изменение е, че не се удължават сроковете относно производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за горите, производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията.

Нормата влиза в сила, считано от 17.04.2020г., като гражданите имат възможност да предприемат защита на техните права и интереси до настъпване на тази дата.

II. Актуализирана бе и разпоредбата относно забавата по парични плащания и предсрочна изискуемост по кредитите. Тя вече ще се прилага само по отношение на банкови кредити, други форми на финансиране и такива от други финансови институции, както и по отношение на договори за лизинг.

Нормата вече гласи следното: До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.“

С тази формулировка отпаднаха хипотезите касаещи забава по други договори (извън банковите кредити и договори за лизинг), както и възможностите за развалянето им. Това означава, че през време на извънредното положение, ако страната по договор за изработка, СМР или наем например, изпадне в забава за свои парични задължения, то договорът би могъл да бъде развален на това основание от кредитора (освен, ако страната-длъжник не е изпаднала в хипотеза на непреодолима сила).

III. С изменението на закона бяха обхванати и въпроси, касаещи туристическия бизнес, като се създаде възможност за отменени пътувания поради извънредното положение да бъдат издавани ваучери, а при липса на възможност за споразумение между опертаора и пътуващия – туроператорът да възстанови заплатените суми в срок до 1 месец след изтичане на извънредното положение. Нормата гласи следното:

„Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.“

IV. Бяха въведени и изменения в Кодекса на труда относно договорите за краткотрайна сезонна работа. Сега тези договори могат да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж. Такива договори могат да се сключват и от регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн. Договорите са с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа.

            V. По отношение на имоти – държавна и общинска собственост, отдадени под наем, бе въведено следното правило:

„До отмяната на извънредното положение по решение на Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.“

VI. Изрично бе изменена и размера на глобата за неспазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки. Новият размер на глобата за физически лица е в размер от 300 – 1000 лева, а при повторно нарушение – от 1000 – 2000 лева, а за юридически лица глобата е в размер от 500-2000 лева за първо нарушение и от 2000-5000 лева за всяко следващо.

Новата разпоредба представлява „по-благоприятен закон“ и по отношение на гражданите, които вече са санкционирани с актове за установяване на административно нарушение по стария режим с по-висок размер на глобата (5 000 лева), като до влизането в сила на наказателното им постановление могат да се позовават на законодателното изменение и да изискат неговото прилагане, т.е. за редуциране на глобата им.

VII. Не на последно място – с нарочна разпоредба законодателят уреди и въпроса относно осигурителната тежест при прилагане на мярката 60/40. Според новата правна норма, държавата чрез Националния осигурителен институт поема и дължимите осигурителни вноски по отношение нейната част при прилагане на мярката (т.е. върху 60% от дължимото брутно месечно трудово възнаграждение). По отношение останалите изисквания за прилагане на мярката – няма промени.

Настоящата статия има спомагателен характер и е създадена с цел да ориентира бизнеса във възможностите, които има в ситуацията на извънредно положение. Статията няма претенции за пълнота и изчерпателност и не замества квалифицираната юридическа помощ.

Автор: адв. Симеон Джамбазов, Адвокатска къща „Джамбазов и партньори“