РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Posted on

На 30.03.2020г. Министерският съвет на Република България прие свое Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.  Предстои обнародване на Постановлението в Държавен вестник, като е предвидено то да породи действие със задна дата – от 13.03.2020г.

КОИ РАБОТОДАТЕЛИ МОГАТ ДА ПРЕТЕНДИРАТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ:

            I. За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели, които:

1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

2. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

3. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;

5. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;

6. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301–305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

Компенсации могат да се изплащат на:

1.Работодател, който поради извънредното положение, със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието (тоест, бил е обхванат от ограничителните държавни мерки) и заявява изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, а имено:

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети* с изключение на: 47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; 47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; 47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; 47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки; 47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари; 47.9 Търговия на дребно извън търговски обекти
Друг пътнически сухопътен транспорт
Пътнически въздушен транспорт
Хотелиерство
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Дейност на питейни заведения
Прожектиране на филми
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации
Организиране на конгреси и търговски изложения
Предучилищно образование (частен сектор)
Артистична и творческа дейност
Други дейности в областта на културата
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
Поддържане на добро физическо състояние
Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето

2. За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U (виж изключенията подробно изброени по-долу), които отговарят на по-горните критерии (по т. I) и на следните изисквания:

2.1. Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. (тоест, сам е преценил необходимостта от преустановяване).

2.2. Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.

2.3. Работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби:

1). за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година; Тоест, ако април 2020г. се подаде заявлението, работодателят ще следва да докаже спад с поне 20% спрямо март 2019г.

2). за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

II. КАК СЕ ФОРМИРА РАЗМЕРА НА КОМПЕНСАЦИЯТА:

За база за определяне на компенсацията се взема осигурителният доход за януари 2020 г., като:

1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за януари;

2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на  дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за януари;

3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;

4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;

5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Компенсации се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

Компенсациите са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за когото е приложен режимът по-горе и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на  периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

ВАЖНО! Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски.

III. ЗА КОИ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ И КАТЕГОРИИ ЛИЦА НЕ СЕ ДЪЛЖАТ КОМПЕНСАЦИИ:

Не се дължат за следните икономически категории:

Селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа, дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби.

Не се дължат и за следните категории лица:

1. Работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;

2. Работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

3. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

IV. РЕД ЗА ЗАЯВЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ:

Работодателите подават в дирекция “Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

Към заявлението се прилагат:

1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;

2. декларация за обстоятелствата за това, че работодателят ще запази заетостта и няма да прекратява трудовите правоотношения;

3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби;

4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата – трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите, а за работниците и служителите, работещи при непълно работно време – продължителността на установеното непълно работно време;

5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Образци на изискуемите документи могат да се открият на следния интернет адрес: https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, разглежда документите и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации в срок до 7 работни дни от подаването на заявлението.

Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на компенсации.

Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите за съответствието или несъответствието с критериите за изплащане на компенсации, установено от комисията, в срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола.

Националният осигурителен институт изплаща на работодателите компенсациите въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

В случай на възобновяване на работа или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите работодателят уведомява писмено, включително по електронен път, Агенцията по заетостта в срок 3 работни дни от датата на издаването на заповедта за възобновяване на работа.

Работодател, получил компенсации, който не изпълни задължението си за опазване на заетостта или декларира неверни данни, възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване, ведно със законните лихви.

За декларирането на неверни данни се носи и наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс от лицето (най-често управители, материално-отговорни лица), които непосредствено са декларирали неверните данни. Предвиденото наказание е  лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.

 Работодател, получил компенсации, за когото Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ установи, че не изпълнява заявените с документите ангажименти, възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване.

    Настоящата статия има спомагателен характер и е създадена с цел да ориентира бизнеса във възможностите, които има в ситуацията на извънредно положение. Статията няма претенции за пълнота и изчерпателност и не замества квалифицираната юридическа помощ.

Автор: адв. Симеон Джамбазов, Адвокатска къща „Джамбазов и партньори“